Regulamin

 1. W ramach umowy najmu Najemca dysponuje apartamentem w dniach i godzinach określonych w umowie najmu. W tym okresie Wynajmujący ma prawo wejść do apartamentu w celu dokonania czynności niezbędnych do realizacji zawartej umowy.
 2. Wejście do apartamentu w dniu przyjazdu nastąpi w uzgodnionym pomiędzy Najemcą i Wynajmującym czasie nie wcześniej niż zostało to zapisane w umowie. Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu nastąpi nie później niż zostało to ustalone w umowie i nie wcześniej niż 7.00 w dniu wyjazdu. Każdorazowe odstępstwo od tych zasad wymaga zgody Wynajmującego.
 3. Apartamenty wynajmowane są na doby.
 4. Doba noclegowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Najemca lub osoby pozostające pod opieka Najemcy opuszczają apartament po godzinie 10.00 Wyjmujący naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu apartamentu.
 5. Każde zgubienie kluczy do apartamentu powinno być niezwłocznie zgłoszone Wynajmującemu. Opłata za zgubienie kluczy wynosi 100 PLN brutto.
 6. Najemca nie może przekazać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu określony w umowie.
 7. Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukowa lub artystyczną.
 8. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00.
 9. Zachowanie Najemcy lub osób pozostających pod jego opieką nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usługi najmu Najemcy, który narusza tą zasadę.
 10. Każdorazowo opuszczając apartament Najemca powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 11. W apartamencie, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz.529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów).
 12. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenie lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w obiekcie grzałek lub innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
 14. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz wzniecania otwartego ognia.
 15. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 16. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez Właściciela z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów ppoż. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez Najemcę lub osoby pozostające pod jego opieką mogą zostać odesłane na koszt Najemcy na adres wskazany prze ww.
 18. Artykuły spożywcze pozostawione w apartamencie przez Najemcę po opuszczeniu przedmiotu najmu nie będą przechowywane.
 19. Najemca jest zobowiązany zamykać apartament każdorazowo gdy go opuszcza, nawet gdy czyni to na chwilę.
 20. Apartament został wyposażony we wszystkie niezbędne do komfortowego zamieszkania przedmioty.
 21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 22. Wynajmujący ma dostęp do apartamentu i terenu wokół w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, konserwacji i niezbędnych prac porządkowych także w czasie pobytu Najemcy.
 23. Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich osób przebywających na terenie apartamentu nie przyjmujemy zwierząt.

KONTAKT
Wynajmujący w trakcie trwania najmu jest do dyspozycji Najemcy przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 20.00 pod nr telefonu: +48 508 382 063